Shop Patrin Pharma Inc Rx

  • #1125690
  • 55
  • Patrin Pharma Inc #39328002415
Lidocaine HCl 4% Cream 15 Gram

  • #1128103
  • 22
  • Patrin Pharma Inc #39328002430
Lidocaine HCl 4% Cream 30 Gram

  • #1149708
  • 11
  • Patrin Pharma Inc #39328002455
Lidocaine HCl 4% Cream 5 Gram