Shop RLM Tissue Bank Prosthetics

 • #833192
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #500A
Transverse Connection Prosthetic Pelvic

 • #741329
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #211A
Prosthetic Knee Wood

 • #699237
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #406A
Donor Contour Bag Patellar/Iliac 6 X 6 Inch

 • #1045202
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #690A
Orthopedic Drape Pack

 • #770740
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #201B
Lower Extremity Non-Glued Prosthetic Lower Extremity

 • #699239
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #416A
Trapezoidal Contouring Bag Quadricep

 • #1046345
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #201B02
Proximal Lower Extremity Prosthetic

 • #721350
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #101A
Upper Proximal Extremity Prosthetic Wood

 • #699238
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #412A
Donor Contour Bag Tibial 4 X 12 Inch

 • #699236
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #110A
Prosthetic Radius/Ulna