Shop RLM Tissue Bank Prosthetics

 • #699235
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #100A
Prosthetic Upper Extremity

 • #699234
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #201A
Prosthetic Lower Extremity

 • #699236
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #110A
Prosthetic Radius/Ulna

 • #699238
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #412A
Donor Contour Bag Tibial 4 X 12 Inch

 • #699237
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #406A
Donor Contour Bag Patellar/Iliac 6 X 6 Inch

 • #770740
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #201B
Lower Extremity Non-Glued Prosthetic Lower Extremity

 • #721350
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #101A
Upper Proximal Extremity Prosthetic Wood

 • #699239
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #416A
Trapezoidal Contouring Bag Quadricep

 • #1045202
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #690A
Orthopedic Drape Pack

 • #741329
 • RLM Tissue Bank Prosthetics #211A
Prosthetic Knee Wood