Shop Midmark Scopes

 • #1087274
 • 369
 • Midmark #B-000-11-127-166
Ear Speculum Tip Plastic 4 mm Disposable

 • #1087275
 • 338
 • Midmark #B-000-11-128-166
Ear Speculum Tip Plastic 2.5 mm Disposable

 • #1086687
 • 21
 • Midmark #A-853-24-420-166
Ophthalmoscope / Otoscope Diagnostic Set BETA®

 • #1086663
 • Midmark #B-002-11-550-166
Otoscope Head K180® Diagnostic Type 3.5 Volt

 • #1086681
 • 23
 • Midmark #A-879-23-420-166
Ophthalmoscope / Otoscope Diagnostic Set BETA® 3.7 Volt

 • #1086678
 • 17
 • Midmark #A-095-12-210-166
Ophthalmoscope / Otoscope Diagnostic Set BETA® 3.7 Volt

 • #1086674
 • 10
 • Midmark #B-008-11-400-166
Otoscope Beta® 400 Diagnostic Type LED

 • #1086683
 • Midmark #A-095-12-208-166
Ophthalmoscope / Otoscope Diagnostic Set BETA® 3.7 Volt

 • #1169972
 • Midmark #B-000-11-137-166
Ear Speculum Tip Round Tip Plastic 4.0 mm Disposable

 • #1086686
 • Midmark #A-832-24-420-166
Ophthalmoscope / Otoscope Diagnostic Set BETA® 3.7 Volt