Shop Akorn Pharmaceuticals

 • #916292
 • 308
 • Akorn #17478006412
Eye Lubricant Gonak™ 0.5 oz. Eye Drops

 • #508352
 • 285
 • Akorn #17478040401
Ful-Glo® Fluorescein Sodium 1 mg Strip Carton 100 Strips

 • #833802
 • 188
 • Akorn #17478079201
Lidocaine HCl, Preservative Free 3.5% Gel Tube 1 mL

 • #243354
 • 85
 • Akorn #17478006235
Allergy Eye Relief Akwa Tears® 0.34 oz. Eye Ointment

 • #1107374
 • 71
 • Akorn #17478071510
Brimonidine Tartrate 0.2% Drops Dropper Bottle 5 mL

 • #841908
 • 32
 • Akorn #17478040303
Ful-Glo® Fluorescein Sodium 0.6 mg Strip Box 300 Strips

 • #718865
 • 16
 • Akorn #17478020919
Ketorolac Tromethamine 0.5% Drops Bottle 3 mL

 • #718867
 • Akorn #17478020911
Ketorolac Tromethamine 0.5% Drops Bottle 10 mL

 • #1102048
 • 396
 • Akorn #17478020605
Phenylephrine HCl 10% Drops Dropper Bottle 5 mL