Shop 3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride (Phenazopyridine Hydrochloride)