Shop Integra, Integra Pain Management, 150 mm, 20 Gauge Radiofrequency Cannula

  • #772346
  • Integra Pain Management #RF20-150-10CS
Radiofrequency Cannula Integra 20 Gauge 150 mm Active Tip, 10 mm