Shop 5.0 cm, Mic-Key® Gastrostomy Tubes

 • #663634
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-5.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 5.0 cm Silicone Sterile

 • #631896
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-16-5.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 16 Fr. 5.0 cm Silicone Sterile

 • #687455
 • 13
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-18-5.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 18 Fr. 5.0 cm Silicone Sterile

 • #693627
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-20-5.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 20 Fr. 5.0 cm Silicone Sterile

 • #679750
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-24-5.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 24 Fr. 5.0 cm Silicone Sterile

 • #1019954
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-14-5.0
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 14 Fr. 5.0 cm Silicone Sterile

 • #1019968
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-16-5.0
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 16 Fr. 5.0 cm Silicone Sterile

 • #1019982
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-18-5.0
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 18 Fr. 5.0 cm Silicone Sterile

 • #1019996
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-20-5.0
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 20 Fr. 5.0 cm Silicone Sterile

 • #1020007
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-24-5.0
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 24 Fr. 5.0 cm Silicone Sterile