Shop 4.5 cm Gastrostomy Tubes

 • #363302
 • 35
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-20-4.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 20 Fr. 4.5 cm Silicone Sterile

 • #401371
 • 26
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-18-4.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 18 Fr. 4.5 cm Silicone Sterile

 • #401367
 • 21
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-4.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 4.5 cm Silicone Sterile

 • #401370
 • 16
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-16-4.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 16 Fr. 4.5 cm Silicone Sterile

 • #315271
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-24-4.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 24 Fr. 4.5 cm Silicone Sterile

 • #1019967
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-16-4.5
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 16 Fr. 4.5 cm Silicone Sterile

 • #1020006
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-24-4.5
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 24 Fr. 4.5 cm Silicone Sterile

 • #1019995
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-20-4.5
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 20 Fr. 4.5 cm Silicone Sterile