Shop 2.7 cm Gastrostomy Tubes

 • #401364
 • 44
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-2.7
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #315262
 • 44
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-18-2.7
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 18 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #316669
 • 30
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-16-2.7
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 16 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #363298
 • 17
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-20-2.7
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 20 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #730286
 • 15
 • Applied Medical Technologies #M1-5-1427
Balloon Button Gastrostomy Feeding Device Mini ONE® 14 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #730302
 • Applied Medical Technologies #M1-5-1827
Balloon Button Gastrostomy Feeding Device Mini ONE® 18 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #386502
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-24-2.7
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 24 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #784393
 • Applied Medical Technologies #M1-5-2027
Balloon Button Gastrostomy Feeding Device Mini ONE® 20 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #1019963
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-16-2.7
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 16 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #730295
 • Applied Medical Technologies #M1-5-1627
Balloon Button Gastrostomy Feeding Device Mini ONE® 16 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #1019949
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-14-2.7
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 14 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #730819
 • Applied Medical Technologies #M1-5-2427
Balloon Button Gastrostomy Feeding Device Mini ONE® 24 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #1061910
 • Applied Medical Technologies #M1-5-2427-I
Low Profile Balloon Button Gastrostomy Tube MiniONE® 24 Fr. 2.7 cm Silicone

 • #1019991
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-20-2.7
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 20 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #1019936
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-12-2.7
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 12 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #1058397
 • Applied Medical Technologies #M1-5-1627-I
Low Profile Balloon Button Gastrostomy Tube MiniONE® 16 Fr. 2.7 cm Silicone

 • #1060466
 • Applied Medical Technologies #M1-5-1827-I
Low Profile Balloon Button Gastrostomy Tube MiniONE® 18 Fr. 2.7 cm Silicone

 • #929869
 • Applied Medical Technologies #M1-5-1227
Balloon Button Gastrostomy Feeding Device Mini ONE® 12 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile

 • #1055038
 • Applied Medical Technologies #M1-5-1427-I
Low Profile Balloon Button Gastrostomy Tube Mini ONE® 14 Fr. 2.7 cm Silicone Sterile