Shop Mic-Key® Gastrostomy Tubes

 • #282079
 • 178
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-1.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 1.5 cm Silicone Sterile

 • #282081
 • 156
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-2.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 2.0 cm Silicone Sterile

 • #296371
 • 120
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-18-2.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 18 Fr. 2.5 cm Silicone Sterile

 • #282080
 • 117
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-1.7
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 1.7 cm Silicone Sterile

 • #282078
 • 114
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-1.2
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 1.2 cm Silicone Sterile

 • #332531
 • 103
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-2.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 2.5 cm Silicone Sterile

 • #363299
 • 90
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-20-3.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 20 Fr. 3.0 cm Silicone Sterile

 • #282086
 • 88
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-18-2.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 18 Fr. 2.0 cm Silicone Sterile

 • #315263
 • 84
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-18-3.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 18 Fr. 3.0 cm Silicone Sterile

 • #316665
 • 84
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-16-2.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 16 Fr. 2.0 cm Silicone Sterile

 • #282085
 • 80
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-18-1.7
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 18 Fr. 1.7 cm Silicone Sterile

 • #384934
 • 79
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-2.3
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 2.3 cm Silicone Sterile

 • #315264
 • 77
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-18-3.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 18 Fr. 3.5 cm Silicone Sterile

 • #375172
 • 76
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-3.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 3.0 cm Silicone Sterile

 • #363300
 • 75
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-20-3.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 20 Fr. 3.5 cm Silicone Sterile

 • #363297
 • 73
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-20-2.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 20 Fr. 2.5 cm Silicone Sterile

 • #282077
 • 72
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-1.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 1.0 cm Silicone Sterile

 • #315260
 • 66
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-16-1.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 16 Fr. 1.5 cm Silicone Sterile

 • #559425
 • 63
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-12-1.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 12 Fr. 1.5 cm Silicone Sterile

 • #316663
 • 62
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-16-2.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 16 Fr. 2.5 cm Silicone Sterile

 • #363301
 • 62
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-20-4.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 20 Fr. 4.0 cm Silicone Sterile

 • #316668
 • 59
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-18-2.3
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 18 Fr. 2.3 cm Silicone Sterile

 • #315265
 • 57
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-18-4.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 18 Fr. 4.0 cm Silicone Sterile

 • #315261
 • 55
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-16-1.7
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 16 Fr. 1.7 cm Silicone Sterile

 • #315268
 • 52
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-20-2.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 20 Fr. 2.0 cm Silicone Sterile