Shop Mic-Key® Gastrostomy Tubes

 • #559594
 • 24
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-12-0.8
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 12 Fr. 0.8 cm Silicone Sterile

 • #559404
 • 48
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-12-1.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 12 Fr. 1.0 cm Silicone Sterile

 • #582295
 • 67
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-12-1.2
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 12 Fr. 1.2 cm Silicone Sterile

 • #559425
 • 96
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-12-1.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 12 Fr. 1.5 cm Silicone Sterile

 • #691909
 • 52
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-12-1.7
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 12 Fr. 1.7 cm Silicone Sterile

 • #559426
 • 47
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-12-2.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 12 Fr. 2.0 cm Silicone Sterile

 • #585116
 • 21
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-12-2.3
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 12 Fr. 2.3 cm Silicone Sterile

 • #559427
 • 22
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-12-2.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 12 Fr. 2.5 cm Silicone Sterile

 • #559428
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-12-3.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 12 Fr. 3.0 cm Silicone Sterile

 • #282076
 • 38
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-0.8
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 0.8 cm Silicone Sterile