Shop 0.8 cm Gastrostomy Tubes

 • #559594
 • 29
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-12-0.8
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 12 Fr. 0.8 cm Silicone Sterile

 • #282076
 • 39
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-0.8
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 0.8 cm Silicone Sterile

 • #316662
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-16-0.8
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 16 Fr. 0.8 cm Silicone Sterile

 • #316664
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-18-0.8
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 18 Fr. 0.8 cm Silicone Sterile

 • #401372
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-20-0.8
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 20 Fr. 0.8 cm Silicone Sterile