Shop 2.3 cm Gastrostomy Feeding Tube

 • #1019934
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-12-2.3
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 12 Fr. 2.3 cm Silicone Sterile

 • #1019947
 • 17
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-14-2.3
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 14 Fr. 2.3 cm Silicone Sterile

 • #1019961
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-16-2.3
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 16 Fr. 2.3 cm Silicone Sterile

 • #1019975
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-18-2.3
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 18 Fr. 2.3 cm Silicone Sterile

 • #1019989
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-20-2.3
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 20 Fr. 2.3 cm Silicone Sterile

 • #1020000
 • Avanos Medical Sales LLC #8140-24-2.3
Gastrostomy Feeding Tube Mic-Key® 24 Fr. 2.3 cm Silicone Sterile

Showing 1 to 6 of 6