Shop Gastrostomy Tubes

 • #282079
 • 344
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-1.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 1.5 cm Silicone Sterile

 • #567099
 • 344
 • Avanos Medical Sales LLC #0100-20
Gastrostomy Feeding Tube MIC® 20 Fr. Silicone Sterile

 • #282081
 • 326
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-2.0
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 2.0 cm Silicone Sterile

 • #567098
 • 290
 • Avanos Medical Sales LLC #0100-18
Gastrostomy Feeding Tube MIC® 18 Fr. Silicone Sterile

 • #282080
 • 279
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-1.7
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 1.7 cm Silicone Sterile

 • #282078
 • 261
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-1.2
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 1.2 cm Silicone Sterile

 • #332531
 • 234
 • Avanos Medical Sales LLC #0120-14-2.5
Gastrostomy Feeding Tube Kit MIC-Key® 14 Fr. 2.5 cm Silicone Sterile

Showing 1 to 10 of 696